KOTOLNASERVIS

REVÍZIE, SERVIS, MONTÁŽ KOTOLNASERVIS KOMPLEXNÉ RIEŠENIA PRE VAŠU KOTOLŇU

KOTOLNASERVIS

REVÍZIE, SERVIS, MONTÁŽ KOTOLNASERVIS KOMPLEXNÉ RIEŠENIA PRE VAŠU KOTOLŇU

KOTOLNASERVIS

REVÍZIE, SERVIS, MONTÁŽ KOTOLNASERVIS KOMPLEXNÉ RIEŠENIA PRE VAŠU KOTOLŇU

KOTOLNASERVIS

REVÍZIE, SERVIS, MONTÁŽ KOTOLNASERVIS KOMPLEXNÉ RIEŠENIA PRE VAŠU KOTOLŇU

VÍTA VÁS KOTOLNASERVIS firmy Aquael M.S Servis s.r.o.

Ponúkame Vám odborné prehliadky, skúšky tlakových a plynových zariadení, revízie, servis, montáž.

PONUKA SLUŽIEB

PLYN

Revízie – odborné prehliadky a skúšky vyhradených plynových zariadení
Rozsah odborných skúšok a prehliadok plynových zariadení : Ah, Bf,g,h
Ah - spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní.
Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h
Bg - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane (rozvody potrubia)
rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25
Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu
Bh - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW
Revizie plynových zariadení
Prevádzkové predpisy
Vypracovanie prevádzkového denníka

PLYN

TLAK

Revízie – odborné prehliadky a skúšky vyhradených tlakových zariadení: Aa3, a4, b, e Ba, b, e, f1
Aa3 - parné kotole s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (III. trieda)
Aa4 - parné kotole s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom do 5,8 MW (IV. trieda)
Ab - Tlakové nádoby stabilné
1. neobsahuje nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,2 MPa,s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovnéhotlaku12) v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 20 (200);Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre
2. obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50);
Objem technického zariadenia tlakového je určený veľkosťou priestoru vymedzeného stenami namáhanými vnútorným alebo vonkajším tlakom pracovnej látky, pričom objem zabudovaných technických zariadení, výmurovky alebo výplne sa neodpočítava;
Technické zariadenie tlakové s viacerými priestormi sa do skupiny zaradí podľa priestoru, ktorého parametre patria do najvyššej skupiny.

Ae - potrubné vedenie smenovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, ktorého súčin najvyššieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti DN je väčší ako 200 (2 000)
Ba - vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu, smenovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda)
Bb - Tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje
1. nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50);
Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre
2. nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2,5 (25)

Be - potrubné vedenie
1. na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovolenýmtlakomnad 0,05MPa do1MPa, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200 (2 000) a väčší
2. s pracovnou látkou vodná para, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 (3 500) a väčší, pričom menovitá svetlosť potrubia je väčšia ako DN 100, a to bez ohľadu na rozšírené časti.

Bf1 - bezpečnostné príslušenstvo, chrániace technické zariadenie tlakové pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku.
Ba1 - kotly parné a kvapalinové V. trieda
Bb1 - tlakové nádoby stabilné II. trieda
Bb2 - tlakové nádoby stabilné I. trieda
Be1 - poistné armatúry zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku

TLAK

SERVIS A OPRAVA PLYNOVÝCH KOTLOV


  • INTERGAS

Zabezpečujeme inštaláciu a výmenu starého kúrenia / kotla za nové, značky INTERGAS. S výberom nového kotla INTERGAS Vám poradíme a taktiež zabezpečíme aj jeho dodanie. Kotle, zásobníky TÚV a regulácia - len značky INTERGAS.

Váš nový kotol zaevidujeme v našom systéme a o pravidelných servisných prehliadkach Vás budeme vopred informovať za účelom dohodnutia termínu najbližšej servisnej prehliadky. V prípade poruchy sme Vám k dispozícií na telefóne, vrátane víkendov a sviatkov. Poruchový servis pre našich zákazníkov riešime v čo najkratšom možnom čase.

Hnevá vás kotol? Pomôžeme rýchlo, profesionálne a za rozumnú cenu.

SERVIS

CHEMICKÉ ČISTENIE


  • KOTLOV
  • BOJLEROV
  • VÝMENNÍKOV
  • ZÁSOBNÍKOV
  • ROZVODOV ÚK A TÚV
  • CHLADIACICH ZARIADENÍ
  • KOMPRESOROV
  • A INÉ
Chemické čistenie

ÚPRAVA VODY PRE ÚSTREDNÉ KÚRENIE A PARNÉ SYSTÉMY

Pri systémoch ústredného kúrenia uvažujeme, že sa jedná o uzavretý systém s minimálnymi stratami, ktoré sú spôsobené bežným únikom, príp. po servisnom zásahu. Našou úlohou je teda zaistiť úpravu vody pre prvotné napustenie systému a ďalej pre jeho ďalšie pravidelné doplňovanie.

Pri parných systémoch je nutné venovať zvýšenú pozornosť kvalite surovej vody, z ktorej budeme napájať parný zdroj, doporučujeme vždy mať analýzu vody, potrebujeme poznať základnú charakteristiku prevádzky parného zdroja a v neposlednom rade podmienky pre kvalitu napájacej vody od dodávateľa, alebo výrobcu kotla, ktoré nemusia byť úplne v súlade s našou STN.

Viac informácií TU
Úprava vody

ANALÝZY PRE KOTLOVÉ VODY

Z prevádzkových skúseností vyplýva že viac ako 30% porúch kotlov je spôsobené zlou kvalitou vody, hlavne tvorba nánosov, kotlového kameňa a koróziou nie len kotlov ale aj príslušenstva. Veľmi dôležitý je taktiež pokles tepelnej účinnosti, 1 mm nánosu na tepelných plochách zvyšuje spotrebu až o 10%. Priebežné udržovanie správnej kvality vody v kotolniach a výmenníkových staniciach je jednou zo základných podmienok pre hospodárnu výrobu, alebo prenos tepla, taktiež pre zabezpečenie spoľahlivosti a životnosti energetických sústav.

Kvalitu vody v energetických zariadeniach kontrol predpisuje STN 07 7401, STN 07 0711 a STN 83 0616.

Analýza vody

NAŠE OSVEDČENIA


Osvedčenie
Osvedčenie
Osvedčenie
Osvedčenie
Osvedčenie

Adresa

Aquael M.S Servis s.r.o.
Nový víchor 299/24
Ružindol 919 61

Firemné údaje

IČO: 52 007 138
IČ DPH: SK2120861842
IBAN: SK85 0900 0000 0051 5088 4131